Jazda po alkoholu jak się bronić?


Najbardziej powszechnym czynem zabronionym popełnianym w Polsce wydaje się być jazda w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Nie jest jednak tak, że gdy zostaniemy złapani na gorącym uczynku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu to nie mamy już żadnych szans na obronę i złagodzenie grożących nam konsekwencji karnych. W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie – Jazda po alkoholu jak się bronić?

 

Art. 178 a kodeksu karnego

1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2.(uchylony)

3.(uchylony)

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Niepewność pomiaru alkomatu oraz świadectwo wzorcowania alkomatu


W pierwszej kolejności należy sprawdzić kwestie „techniczne” związane z urządzeniem, którym zostałeś przebadany. Wysokość stężenia alkoholu w wydychanym przez Ciebie powietrzu została zapewne stwierdzona przez badanie przeprowadzone przez funkcjonariusza policji za pomocą alkomatu.

A). świadectwo wzorcowania alkomatu

Alkomat jak każde urządzenie może być zawodny w związku z czym powinien podlegać okresowym przeglądom prawidłowego funkcjonowania. Pomyślne przejście takiego badania technicznego alkomatu, zostaje potwierdzone tzw. świadectwem wzorcowania alkomatu.

Zwróć uwagę! Każdy alkomat powinien mieć aktualne na dzień kontroli trzeźwości świadectwo wzorcowania alkomatu. Sprawdź czy w Twojej sprawie alkomat, którym zostałeś przebadany, posiadał takie świadectwo.

Tak jak na potwierdzeniu dokonania przeglądu samochodu, tak w świadectwie wzorcowania alkomatu znajduje się informacja, kiedy owe badanie alkomatu zostało przeprowadzone i kiedy powinno zostać przeprowadzone następne. Jeżeli zostałeś przebadany alkomatem, którego termin badania czy też jak się powszechnie mówi „legalizacji” już upłynął to możesz podnieść argument, iż nie ma pewności czy ten konkretny alkomat był prawidłowo skalibrowany a co za tym idzie czy w sposób prawidłowy zmierzył stan stężenia alkoholu w wydychanym przez Ciebie powietrzu.

Zwróć uwagę! Przeglądając akta swojej sprawy zwróć uwagę czy numer konkretnego urządzenia, którym zostałeś przebadany (numer będzie w protokole badania stanu trzeźwości) odpowiada numerowi urządzenia, którego dotyczy świadectwo wzorcowania alkomatu.

Jazda po alkoholu jak się bronić? – obrona w tym wypadku może polegać na podważeniu wyniku badania stężenia alkoholu w wydychanym przez Ciebie powietrzu. Brak pewności co do wysokości takiego stężenia może doprowadzić nawet do Twojego całkowitego uniewinnienia.

B). niepewność pomiaru alkomatu

Każdy alkomat posiada pewien margines błędu pomiarowego. Zazwyczaj waha się on w granicach od 0,01 do 0,02 mg/l. Jeżeli twój stan nietrzeźwości jedynie w niewielkim stopniu przekracza wartość decydującą o tym, że popełniłeś przestępstwo a nie wykroczenie, to tak niewielka różnica w dokładności pomiaru może okazać się kluczowa dla Twojej odpowiedzialności.

 

Jazda po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie, za którego popełnienie grozi kara aresztu do 30 dni lub kara grzywny w kwocie nie niższej niż 50 zł. W wypadku wykroczenia zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

Jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za którego popełnienie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat lub kara grzywny. Z przestępstwem w postaci jazdy w stanie nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego przez kierowcę powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub inaczej, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Zwróć uwagę! Margines błędu pomiarowego przez alkomat, którym zostałeś przebadany, jest wskazany na świadectwie wzorcowania alkomatu.

Jazda po alkoholu jak się bronić? – obrona w tym wypadku może polegać na wskazaniu, iż stężenie alkoholu w wydychanym przez Ciebie powietrzu było mniejsze niż wskazuje to alkomat. Sąd, aby rozstrzygnąć tą kwestię będzie musiał powołać biegłego toksykologa, którego opinia uwzględniająca m.in. niepewność pomiaru alkomatu oraz długość drogi jaką przebyłeś może zaważyć na tym jakie i czy w ogóle jakiekolwiek konsekwencje przyjdzie Ci ponieść.

Warunkowe umorzenie postępowania


Często najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania. Instytucja ta pozwoli Ci bowiem pozostać osobą niekaraną i z pewnością zmniejszy dolegliwość konsekwencji jakie mogą Cię spotkać za jazdę w stanie nietrzeźwości.

 

Ważne! Najważniejsze korzyści z warunkowego umorzenia postępowania:

  • Pozostanie osobą niekaraną,
  • Możliwość uzyskania zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  • Możliwość zachowania prawa jazdy lub też jego utraty na krótszy niż w wypadku normalnego skazania okres czasu.

 

Nie każdy jednak ma szansę na skorzystanie z dobrodziejstwa jakim jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Więcej informacji na temat tego jakie warunki trzeba spełniać, aby móc walczyć o warunkowe umorzenie znajdziesz TUTAJ.

 

Jazda po alkoholu jak się bronić? – jeżeli wydaje Ci się, że Twoja sprawa może zakończyć się warunkowym umorzeniem to staraj się jak najlepiej wykazać przed organami, że spełniasz wszystkie przesłanki do warunkowego umorzenia. O takie właśnie zakończenie postępowania możesz walczyć zarówno na etapie postępowania prowadzonego przez policję czy prokuratora jak i już przed sądem.

Opinia biegłego i badanie retrospektywne


Jeżeli spożywałeś alkohol już po prowadzeniu samochodu, jednakże przed badaniem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy policji lub też część alkoholu spożyłeś przed jazdą samochodem a część po tym jak już opuściłeś samochód to warto złożyć wniosek o przeprowadzenie badania retrospektywnego przez biegłego. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której „życzliwy” sąsiad zgłosi, że widział nas jak prowadzimy samochód i jak pijemy alkohol. Policja w reakcji na zgłoszenie przyjedzie i przeprowadzi badania Twojego stanu trzeźwości. W takim wypadku Twoja odpowiedzialność będzie zależała właśnie od tego czy uda Ci się wykazać, że sąsiad nie miał racji, gdyż w prawdzie spożywałeś alkohol, ale dopiero po tym jak skończyłeś prowadzić samochód.

 

Ważne! Samo spożywanie alkoholu i znajdowanie się w stanie nietrzeźwości nie stanowi żadnego przestępstwa. Dopiero prowadzenie pojazdu w takim stanie stanowić może przestępstwo lub wykroczenie.

 

Jazda po alkoholu jak się bronić? – Jeżeli zdecydujesz się na obronę i wykazywanie, że piłeś po zakończeniu prowadzenia samochodu to wnosząc o przeprowadzenie badania retrospektywnego pamiętaj o tym, że dla jego wyników znaczenie będzie miało bardzo wiele okoliczności, takich jak np. Twoja waga, wzrost, jakie leki przyjmujesz itp. Biegły będzie musiał dokładnie określić jaki jego zdaniem był przebieg zdarzenia.