Jestem podejrzany. Jakie kroki powinienem podjąć?

Od jakiego momentu jesteś uważany za podejrzanego?

Za podejrzanego uważa się osobę wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia, postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Fakt, iż przedstawiono Ci zarzuty popełnienia przestępstwa nie oznacza, że sprawa jest już przegrana a ty możesz już tylko czekać i prosić o łagodny wyrok. Jako podejrzany masz swoje prawa i powinieneś z nich korzystać. Podjęcie obrony może tylko poprawić Twoją sytuację, nigdy pogorszyć!

Pamiętaj:

Dopóki Twoja wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu jesteś uważany za niewinnego.

Otrzymałeś wezwanie do stawienia się na komisariat i co dalej?

Kiedy otrzymasz zawiadomienie o konieczności stawienia się na komisariacie policji przede wszystkim dowiedz się w jakim charakterze zostałeś wezwany- świadka czy też podejrzanego. Zadzwoń na komisariat i postaraj się uzyskać maksymalnie największą ilość informacji o sprawie, w której masz być przesłuchany. Na przesłuchanie powinieneś iść przygotowany i znać swoje prawa. Jeżeli termin przesłuchania jest zbyt bliski lub z innych powodów Ci nie odpowiada możesz poprosić o jego zmianę.

Zwróć uwagę:

Nie musisz przyznawać się do winy!! Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję zapoznaj się z aktami sprawy.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej

Bardzo często jest tak, iż policjant będzie starł się namówić Cię na dobrowolne poddanie się karze wmawiając Ci, że jest to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Otóż niekoniecznie! Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej możesz złożyć na późniejszym etapie postępowania. Dopiero po zapoznaniu się z aktami postępowania powinieneś podejmować decyzje odnośnie swojej postawy w dalszym postępowaniu. Jeżeli nie masz pewności czy dobrowolne poddanie się karze jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem skonsultuj sprawę z adwokatem. Pośpiech nie jest dobrym doradcą!

Zwróć uwagę:

Powierzenie sprawy adwokatowi lub chociażby konsultacja z nim na wczesnym etapie postępowania, może uchronić Cię przed trudnymi do odwrócenia niekorzystnymi działaniami podjętymi przez Ciebie samodzielnie na początku postępowania.

Fakt, iż jesteś niewinny nie oznacza, że sprawa zakończy się po Twojej myśli. Często sukces zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania.

Warunkowe umorzenie postępowania

Nawet jeżeli jesteś winny to nie oznacza to, iż koniecznie musi dojść do twojego skazania. Jeżeli dotychczas nie byłeś karany za przestępstwo umyślne, okoliczności popełnionego przez ciebie czynu nie budzą wątpliwości a jego szkodliwość nie jest znaczna masz spore szanse na warunkowe umorzenie postępowania. Jest o co walczyć!

Pamiętaj:

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem! Nie będziesz zatem widniał w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana.

Możliwość warunkowego umorzenia postępowania dotyczy wielu przestępstw np. wypadków drogowych, kierowania w stanie nietrzeźwości, groźby czy też uporczywego nękania tzw. „stalkingu”.

Więcej na temat korzyści warunkowego umorzenia postępowania znajdziesz TUTAJ.

Jakie masz uprawnienia w postępowaniu przygotowawczym jako podejrzany?

W postępowaniu przygotowawczym występujesz w charakterze „strony”. Wiążą się z tym określone uprawnienia, z których powinieneś skorzystać.

Ważne!!:

Jako podejrzany masz prawo w szczególności do:

– składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania – zanim złożysz jakiekolwiek wyjaśnienia zapoznaj się z aktami i skonsultuj się z adwokatem. Masz prawo żądania obecności Twojego adwokata w trakcie przesłuchania. To co powiesz będzie miało kluczowe znaczenie dla Twojej obrony,

– korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o wyznaczenie Ci obrońcy z urzędu w wypadku gdy nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny,

– składania wniosków dowodowych świadczących o Twojej niewinności,

– żądania dopuszczenia do czynności przesłuchania świadków oraz do zadawania im pytań,

– końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego,

– wglądu do akt postępowania już w trakcie postępowania przygotowawczego za zgodą prowadzącego postępowanie,

– skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza gdy nie władasz w wystarczającym stopniu językiem polskim.

Nie masz obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Nie ponosisz odpowiedzialności karnej za składanie niezgodnych z prawdą wyjaśnień! Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz składać wyjaśnień to nie może to być potraktowane jako okoliczność obciążająca Cię.

Pamiętaj:

Możesz złożyć wyjaśnienia i odmówić odpowiedzi na zadawane Ci przez przesłuchującego pytania. Dzięki temu unikniesz kłopotliwych i niewygodnych dla Ciebie pytań.

Jakie obowiązki na Tobie ciążą?

Gdy jesteś już podejrzany o popełnienie przestępstwa jesteś obowiązany m.in.:

  • poddać się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała, w szczególności wolno od Ciebie pobrać odciski palców, sfotografować Cię, oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,

  • poddać się niezbędnym dla postępowania badaniom psychologicznym i psychiatrycznym,

  • poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu.

Ważne:

Obowiązek poddania się badaniom, o których mowa powyżej, oznacza jedynie, iż podejrzany ma obowiązek stawienia się na nie, nie przesądza to jednak o obowiązku aktywnego w nich udziału, np. przez dostarczenie próbek głosu do badań fonoskopijnych czy próbek pisma do badań grafologicznych.

Gdy pozostajesz na wolności jesteś w szczególności obowiązany:

  • stawić się na każde wezwanie w toku prowadzonego przeciwko Tobie postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania lub pobytu trwającej dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa możesz zostać zatrzymany i sprowadzony przymusowo,

  • jeżeli przebywasz za granicą masz obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nie uczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za skutecznie doręczone.

Pamiętaj: Podejrzany nie powinien pomagać policji i prokuraturze. Nie przyznawaj się do winy!

Pojednanie z pokrzywdzonym

Podejrzany powinien zostać pouczony o możliwości pojednanie się z pokrzywdzonym. Jeżeli widzisz szansę zakończenia sporu na drodze mediacji warto z niej skorzystać. Naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie krzywdy jaką wyrządziłeś pokrzywdzonemu (czasem wystarczy zwykłe słowo przepraszam) może nawet uratować Cię od skazania i doprowadzić do umorzenia postępowania.

Zwróć uwagę:

Jeżeli żądanie pokrzywdzonego wydaje Ci się wygórowane skontaktuj się z adwokatem, który powie Ci czy rzeczywiście tak jest czy też może powinieneś na nie przystać.