Pobicie, bojka stanowią przestępstwa, które zagrażają życiu i zdrowiu człowieka. Często udział w takim zdarzeniu stanowi jednak odosobniony błąd w życiu jego uczestnika czego organy postępowania zdają się nie dostrzegać.

Ważne!
Jeżeli został Ci postawiony zarzut udziału w pobiciu czy bójce, zanim rozpoczniesz jakiekolwiek „rozmowy” z organami postępowania, skontaktuj się z adwokatem.

Kodeks karny nie wskazuje wprost czym różni się bójka od pobicia. Bójka jest zdarzeniem, w którym co najmniej trzy osoby występują zarówno w roli atakujących jak i broniących się. Pobicie z art 158 par 1 kk oznacza natomiast sytuację, w której mamy chociażby dwóch napastników atakujących jedną lub więcej osób.

Jako branie udziału w pobiciu czy bójce traktowane jest już samo zachęcanie uczestników do kontynuowania działania lub ułatwianie im w jakikolwiek sposób wymierzania ciosów. Dla przyjęcia sprawstwa przestępstwa z art. 158 § 1 kk nie ma większego znaczenia Twój stopień zaangażowania w przebieg zdarzenia. Musisz jednak pamiętać, iż to organy postępowania obowiązane są wykazać czy i w jaki sposób brałeś udział w zarzucanym Ci przestępstwie.

Postępowanie w sprawie bójki lub pobicia.

Ważne!
Jako podejrzany czy oskarżony nie masz obowiązku dowodzenia swej niewinności i nie musisz dostarczać żadnych materiałów, które mogłyby pogorszyć Twoją sytuację.

Często prokuratura lub policja będzie się starać nakłonić Cię do dobrowolnego poddania się karze zapewniając, że to najlepsze wyjście w tak „oczywistej” sprawie. Z naszej perspektywy wynika, że kary proponowane przez prokuratorów/policję są zdecydowanie surowsze od kar wymierzanych przez sądy. Sąd rozstrzygając sprawę bójki czy pobicia uwzględnia bowiem szereg okoliczności, które mają wpływ na ocenę całego zajścia.

Dynamika zdarzenia towarzysząca pobiciu czy bójce może przysłonić wymiarowi sprawiedliwości prawdziwy przebieg zdarzenia, w którym brałeś udział.

Pamiętaj:
Jest bardzo cienka granica pomiędzy udziałem w bójce a próbą odparcia ataku napastnika.

Sąd Apelacyjny w Krakowie za przejawy działania w obronie koniecznej uznał m.in.

  • interwencję w celu położenia kresu bijatyce,
  • obronę osoby niezdolnej do dalszego udziału w bójce bądź odciąganej od udziału w bójce,
  • obronę osoby, która wycofała się z bójki, jednak jest nadal atakowana.

Warto więc przed złożeniem jakichkolwiek wyjaśnień zapoznać się z materiałem zgromadzonym w sprawie i skrupulatnie przeanalizować akta.

Należy również pamiętać, iż przestępstwa z art 158 kk są przestępstwami popełnianymi umyślnie, których skutki w postaci uszczerbku na zdrowiu są nieumyślne. Uczestnik bójki lub pobicia musi jednak skutki wymienione w tym przepisie przewidywać lub chociażby móc przewidzieć. W sytuacji, gdy trzech nastolatków bije się po lekcjach na trawie i jeden z nich traci wzrok, gdyż jak się później okazuje cierpiał on na rzadkie schorzenie narządu wzroku (które uaktywniło się w wyniku uderzenia) trudno przypisać zadającemu cios, iż winien on przewidzieć skutki swego działania.

Co grozi za pobicie, bójkę.

Przestępstwo z art. 158 § 1 kk (narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo  nastąpienie skutku w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może jednak   odstąpić od wymierzenia kary orzekając jedynie środek karny, umorzyć warunkowo postępowanie, lub stosując instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary wymierzyć zamiast kary pozbawienia wolności karę grzywny lub ograniczenia wolności.

Kodeks karny w przypadku przestępstwa z art 158 § 2 (ciężki uszczerbek na zdrowi pokrzywdzonego) przewiduje karę od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności natomiast w przypadku pobicia ze skutkiem śmiertelnym karę pozbawienia wolności od roku do lat 10. W takiej sytuacji również istnieje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary i wymierzenie jedynie kary grzywny lub ograniczenia wolności.

Postaraj się o pomoc ze strony obrońcy na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Oskarżenie o pobicie czy udział w bójce nie musi skończyć się długoletnim pozbawieniem wolności czy nawet skazaniem.

Pobicie – pokrzywdzony

Jeśli zostałeś pobity i zgłosiłeś ten fakt na policji nie zostawiaj sprawy „samej sobie”. Warto jest dochodzić swoich racji w procesie karnym pomimo, iż policja czy też prokurator występuje de facto jako Twoi przedstawiciele. Twoja aktywność zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w trakcie procesu możesz doprowadzić nie tylko do skazania sprawcy ale również umożliwi Ci uzyskanie naprawienia wyrządzonej Ci szkody. Zamiast obowiązku naprawienia szkody, może zostać orzeczona na Twoją rzecz również nawiązka.

Ważne!
Jeśli postępowanie wszczęte na podstawie Twojego zgłoszenia zostało umorzone zawsze przysługuje Ci prawo do zaskarżenia takiej decyzji. Pamiętaj, iż tylko realnie interesując się swoją sprawą jesteś w stanie doprowadzić do skazania sprawcy, który spowodował uszczerbek na zdrowiu.

Już na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje Ci prawo wglądu do akt. W przypadku odmowy ich udostępnienia masz prawo złożyć zażalenie.

Jeśli jesteś ofiarą pobicia, które spowodowało uszczerbek na twoim zdrowiu

  • spisz dane (wraz z numerami telefonów) wszystkich świadków zdarzenia
  • udaj się do lekarza celem sporządzenia obdukcji
  • zachowaj dowody wszystkich poniesionych wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją
  • w przypadku odmowy wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu pamiętaj, że masz 7 dni na złożenie zażalenia.

Warto zaznaczyć, iż przestępstwo z art 158 kk zachodzi  nie tylko w sytuacji, gdy spowodowano już uszczerbku na zdrowi (trwający ponad 7 dni) ale również, gdy jedynie narażono Cię na wystąpienie takiego uszczerbku. Dla dokonania tego przestępstwa wystarczy bowiem sam fakt, iż zachowanie sprawców stwarza stan rzeczywistego zagrożenia dla ludzkiego życia czy zdrowia.