Jazda pod wpływem alkoholu


Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi obecnie jedno z najczęściej popełnianych przestępstw. W 2013 roku zostało wszczęte ponad 120 tysięcy postępowań związanych z jazdą po alkoholu. W pierwszym kwartale 2016 r. policjanci zatrzymali już 22 526 osoby prowadzące samochód w stanie nietrzeźwości. Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę po pijanemu, to czy automatycznie musi dojść do Twojego skazania? Na niniejszej stronie przedstawione zostały najistotniejsze informacje dotyczące jazdy po alkoholu oraz możliwych sposobów zakończenia postępowania karnego, które zostało wszczęte w Twojej sprawie.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu


Polski prawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia samochodu po alkoholu, gdy jego stężenie we krwi jest mniejsze niż 0,2 ‰ albo, gdy jego obecność w wydychanym powietrzy nie dochodzi do  0,1 mg w 1 dm³ (dopuszczalna ilość alkoholu odpowiada mniej więcej jednemu kieliszkowi  wina).

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

– stężenia we krwi od 0,2 do 0,5‰ albo

– obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi natomiast, gdy:

– zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia         przekraczającego tę wartość lub

– zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do   stężenia przekraczającego tę wartość.

W sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu kluczowe znaczenie ma informacja o stężeniu alkoholu w organizmie. Prowadzenie w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo z kodeksu karne, co generuje znacznie poważniejsze konsekwencje niż popełnienie wykroczenia, którym jest prowadzenie po użyciu alkoholu.

Prowadzenie po użyciu alkoholu


Prowadząc po użyciu alkoholu narażasz się na odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Ważne! Skazanie za wykroczenie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Wyjątkiem od wskazanej reguły jest sytuacja, gdy karą wymierzoną za wykroczenie jest areszt.

Jeśli zostałeś w przeszłości skazany za jazdę po użyciu alkoholu, to w przypadku zatrzymania Cię następnym razem w stanie nietrzeźwości, nie zostaniesz nazwany „recydywistą”. Pamiętaj, iż będąc skazanym za wykroczenie pozostajesz osobą niekaraną.

Pomimo, iż w przypadku zatrzymanie w stanie po użyciu alkoholu, ustawa przewiduje obowiązek orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów do 3 lat, istnieją sytuacje, które mogą doprowadzić do odstąpienia od zastosowania tego środka. W wyjątkowych przypadkach, w których okoliczności popełniania wykroczenia lub właściwości i warunki osobiste sprawcy za tym przemawiają, sąd może zrezygnować z orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Ważne! Nie zgadzaj się od razu na karę, którą zaproponuje Ci policja. Bardzo często rodzaj proponowanej kary oraz jej wymiar nie są najkorzystniejszym sposobem zakończenia Twojej sprawy.

Popełniając omawiane wykroczenie musisz liczyć się z orzeczeniem pozbawienia wolności do 30 dni albo karą grzywną do 5.000 zł oraz środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Pamiętaj! W przypadku jazdy po użyciu alkoholu możesz starać się o nadzwyczajne złagodzenie kary a nawet o odstąpienie od jej wymierzenia.

Prowadzenie w stanie nietrzeźwości


Prowadzeni w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo stypizowane w art. 178a kk. Niestety skazanie za prowadzenie samochodu w takim stanie traktowane jest jak każde inne przestępstwo i powoduje, iż stajesz się osobą karaną.

Ważne! Skazanie za prowadzenie w stanie nietrzeźwości figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

„Prowadzenie pojazdu” nie oznacza pokonywania jakiegoś dłuższego odcinka drogi. Samo uruchomienie samochodu traktowane jest na równie z jego prowadzeniem. Jeśli tylko i wyłącznie pchałeś samochód, motor lub inny pojazd, to wówczas nie może być mowy o skazaniu za jazdę po alkoholu.

Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za jazdę pod wpływem alkoholu jest niezależne od tego czy prowadziłeś samochód prawidłowo, przestrzegałeś wszystkich znaków, jechałeś z dozwoloną prędkością. Te wszystkie okoliczności winny mieć jednak wpływ na ewentualny wymiar kary i okres pozbawienia prawa jazdy.

Sposoby zakończenia postępowania w sprawie jazdy po alkoholu


Najbardziej korzystnym sposobem zakończenia postępowania w sprawie jazdy po spożyciu alkoholu jest warunkowe umorzenie postępowania. Specyfika przestępstw związanych z prowadzeniem po alkoholu powoduje, iż zazwyczaj są małe szanse na uniewinnienie. Organy postępowania rzadko wspominają o możliwości warunkowego umorzenia postępowania i nakłaniają kierowców do „dobrowolnego poddania się karze”, którą sami od razu chętnie proponują.

Pamiętaj! Jeżeli wyraziłeś zgodę na poddanie się karze już na pierwszym przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym, to nawet przed sądem możesz ją jeszcze cofnąć.

Jeśli prowadzący sprawę prokurator nie chce złożyć do sądu wniosku o warunkowe umorzenie Twojej sprawy to sam możesz skierować do sądu wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia warunkowego umorzenia postępowania (Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ).

Co zyskujesz dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania?


Przede wszystkim nie będziesz osobą skazaną! Wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego, w związku z czym w sytuacji, gdy pracodawca poprosi Cię o zaświadczenie o niekaralności nie musisz się niczego obawiać.

Kolejną dużą zaletą warunkowego umorzenia jest możliwość zachowania prawa jazdy.

Ważne! Wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie sąd nie ma obowiązku orzekania zakazu prowadzenia pojazdów.

W wypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów  na zdecydowanie krótszy okres niż w wypadku „normalnego” skazania tj. maksymalnie na 2 lat (w wypadku „normalnego” skazania okres ten wynosi od 3 do 15 lat).

Szansa na warunkowe umorzenie postępowania wzrasta, m.in. gdy:

 • nie byłeś nigdy wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu,
 • stężenie alkoholu w Twoim organizmie minimalnie przekraczało próg decydujący o zakwalifikowaniu go do „stanu nietrzeźwości”,
 • prowadziłeś samochód na krótkim odcinku,
 • trasa,która pokonywałaś cechuje się małym natężeniem ruchu,
 • prawo jazdy jest niezbędnym wymogiem w Twojej pracy, która jest głównym źródłem utrzymania Twojej rodziny.

Adwokat prowadzący sprawy kierowców, których dotyczy jazda pod wpływem alkoholu, już po wstępnej analizie akt będzie wiedział czy istnieją realne szanse na warunkowe umorzenie. Warto więc taką decyzję skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który będzie w stanie wybrać okoliczności, mające znaczenie dla sądu przy rozstrzyganiu wniosku.

Co grozi za jazdę po alkoholu


Za popełnienie przestępstwa z art. 178a kk sąd może orzec:

 • karę grzywny w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie jedna stawka wynosi od 10 do 2.000 zł (np. 50 stawek dziennych po 100 zł co daje 5000 zł),
 • karę ograniczenia wolności od miesiąca do 2 lat,
 • karę pozbawienia wolności do 2 lat.

Ponadto skazując za jazdę pod wpływem alkoholu sąd zobligowany jest orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat (obowiązek ten nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania).

Dożywotnio sąd może pozbawić Cię prawa jazdy w następujących sytuacjach:

 • zostałeś już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • zostałeś już wcześniej prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 173 (sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) art. 174 (sprowadzenie samego niebezpieczeństwa wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym), art. 177 (wypadek drogowy) lub 355 § 2 (wypadek spowodowany przez Żołnierza, który prowadzi uzbrojony pojazd mechaniczny) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,
 • obecnie spowodowałeś katastrofę w ruchu lądowym, której skutkiem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (lub zbiegłeś z miejsca zdarzenia),
 • obecnie spowodowałeś wypadek, którego skutkiem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (lub zbiegłeś z miejsca zdarzenia).

We wskazanych powyżej sytuacjach sąd powinien ale nie musi pozbawić Cię prawa jazdy na całe życie. Sąd może bowiem odstąpić od orzeczenia tego środka karnego dożywotnio, jeżeli „zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami”.

Sąd zmuszony będzie jednak do dożywotniego pozbawienia Cię uprawnień, w razie ponownego skazania Cię za czyny wymienione powyżej.

Pamiętaj! Od chwili przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu masz prawo wglądu do akt sprawy. Zadzwoń do Sądu/prokuratury/jednostki Policji i poproś o wyznaczenie terminu na udostępnienie Ci akt Twojej sprawy.