Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku drogowego? Czy kierowca będący sprawcą wypadku samochodowego musi pozostać na miejscu zdarzenia do czasu, aż policja zakończy czynności? Czy każde oddalenie się z miejsca zdarzenia może być traktowane jako ucieczka?

 

Kiedy możemy mówić o ucieczce z miejsca wypadku samochodowego.


Rozważając swoją odpowiedzialność za spowodowanie wypadku samochodowego w pierwszej kolejności powinieneś przeanalizować czy Twoje zachowanie spełniło wszelkie przesłanki, które warunkują przyjęcie odpowiedzialności za omawiane przestępstwo. Na ten temat możesz przeczytać w artykule ” WYPADKI DROGOWE„.

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia w rozumieniu art. 178 kk ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i w tym np. stanu nietrzeźwości.

Ucieczkę z miejsca wypadku samochodowego charakteryzują dwa elementy:

– oddalenie się z miejsca zdarzenia (element obiektywny), oraz

– cel takiego zachowania (element subiektywny).

 

Koniecznym elementem warunkującym uznanie Twojego działania za „zbiegnięcie z miejsca zdarzenia” jest ustalenie przyczyny, z której powodu opuściłeś miejsce wypadku drogowego.

 

Ważne! Aby organ postępowania mógł postawić Ci zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia musi najpierw wykazać, że Twoje oddalenie się z miejsca wypadku samochodowego było podyktowane chęcią uniknięcia odpowiedzialności za jego spowodowanie.

 

Ustawowy obowiązek pozostania na miejscu wypadku samochodowego służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku i ochronie interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych interesów innych uczestników wypadku (możliwości dochodzenia odszkodowania za leczenie itp.) .

 

Pamiętaj! Kodeks Karny, aby zaostrzyć Twoją odpowiedzialność za spowodowanie wypadku samochodowego nie wymaga, byś oddalił się niezwłocznie po spowodowaniu wypadku, w ustawie nie został określony jakikolwiek związek czasowy.

 

Sam fakt, że zawiadomiłeś Policję o wypadku, którego byłeś uczestnikiem oraz wezwałeś karetkę pogotowia na miejsce a następnie pojechałeś do domu, nie zapewnią Ci dostatecznej ochrony przed surowszą odpowiedzialnością za ucieczkę z miejsca z miejsca zdarzenia.

 

Obowiązki uczestnika wypadku drogowego.


Będąc uczestnikiem wypadku drogowego, powinieneś:

-zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,

-wezwać karetkę pogotowia, gdy w wypadku jest zabity lub ranny,

-wezwać policję celem zabezpieczenia śladów wypadku i zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia,

– nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku 

-podać swoje dane policji lub świadkom zdarzenia (gdy z ważnych przyczyn nie możesz pozostać na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji),

-poddać się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie.

Jeżeli z ważnych przyczyn musiałeś opuścić miejsce wypadku samochodowego po wezwaniu karetki (np. w Twoim mieszkaniu została bez odpowiedniej opieki osoba, która wymaga stałego nadzoru) nie zawsze musisz martwić się o to, że zostaniesz posądzony o ucieczkę z miejsca zdarzenia.

W takiej jednak sytuacji, po ustaniu przyczyny opuszczenia miejsca wypadku, niezwłocznie powinieneś zgłosić się na Policję, gdzie podasz wymagane dane oraz poddasz się stosownym badaniom na zawartość alkoholu lub środka odurzającego. W takim przypadku nie powinieneś jednak zwlekać zbyt długo przed udaniem się na komisariat, aby uniknąć podejrzeń np. o to czy jechałeś w stanie nietrzeźwości.

Ważne! Skuteczna obrona przed zarzutem ucieczki z miejsca zdarzenia wymaga zebrania i zabezpieczenia wszystkich „śladów” świadczących o tym, że Twoje oddalenie z miejsca zdarzenia wynikało z przyczyn innych niż chęć uniknięcia odpowiedzialności.  

 

Wracając do naszego przykładu, jeżeli musiałeś odjechać z miejsca wypadku – po spełnieniu podstawowych obowiązków – pamiętaj, aby:

-spisać dane (wraz z numerami telefonów) świadków zdarzenia,

-przekazać chociaż jednemu ze świadków (którego danymi dysponujesz), dlaczego opuszczasz miejsce wypadku,

-podać swoje dane osobom będącym na miejscu,

-udać się na najbliższy komisariat celem zbadania stanu trzeźwości.

 

Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku drogowego.


Artykuł 178 kk stanowi:

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 (katastrofa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym), art. 174 (bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy)lub art. 177 (wypadek drogowy) znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,  a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 (jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu) w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Ważne! Aby „powrócić” do odpowiedzialności „standardowej” tj bez obostrzenia przewidzianego w art. 178 kk, powinieneś rozważyć wraz ze swoim adwokatem, czy w Twoim przypadku pojawiły się jakieś okoliczności stanowiące podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia Twojej odpowiedzialności (art. 57 kk).

 

Kolejnym następstwem związanym z wypadkiem na drodze i ucieczką z miejsca zdarzenia jest utrata prawa jazdy na wiele lat a nawet dożywotnio.

Pamiętaj jednak, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, o które możesz walczyć ze swoim obrońcą w przypadku, wypadku samochodowym, w którym inna osoba doznała średniego uszczerbku na zdrowiu (powyżej 7 dni) sąd może zdecydować o pozostawieniu Ci prawa jazdy, albo o jego zabraniu na zdecydowanie krótszy okres.

Możliwość warunkowego umorzenia uzależniona jest od spełnienia łącznie kilku przesłanek:

  1. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  2. okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
  3. sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne,
  4. pozytywna prognoza kryminologiczna,
  5. przestępstwo zagrożone jest kara do 5 lat pozbawienia wolności lub łagodniejszą.